قهرمانِ قصه امروز ما زمانی از آن گروه کسانی بود که به دیدن و قبولِ نقاب‏‌ها عادت نداشت و بی‏‌دریغ احساساتش را بُروز می‏‌داد تا آن روز که جبرِ زمانه به او آموخت که دیگران مثل تو آنچه که نشان می‏‌دهند نیستند. پس لازم است زمامِ دل را در دست داشته باشی و مهارش کنی تا بداند کِی و کجا بر اسبِ خیال بنشیند و بی‏‌مهابا بتازد... همچون عشقی مهار زده!