شخصیتی که در برابر مسائل زندگی باید بتواند خود را جمع و آماده کند تا ادامه راه برایش ممکن شود. قهرمان قصه که در برابر آزمونِ زندگی قرار گرفته، توسط نویسنده به معرفی و پردازش لازم برای مخاطب رسیده و به خوبی امکانِ همراهی را به خواننده می‏‌دهد. خواننده‏‌ای که بی‏‌تردید نکته‏‌بین است و بادقت.