این کتاب چند ماجرایی در داخل و خارج کشور دارد ولی نشانگر توجه و دقت نویسنده به حالات و احساسات متمایزی است که نیازمندِ اینجا بودن و خوب دیدن است که او با نبودن هم توانسته این مهم را به انجام برساند.